Guarding Dogs, DongShankou, Guangzhou, Guangdong, 2013

%d bloggers like this: